Stöd i skollagen

Särskilt stöd


En viss digital undervisning under en begränsad tid kan vara en framgångsfaktor för att vända långvarig och problematisk frånvaro. Sådan undervisning får inte ersätta ordinarie undervisning eller ses som en långsiktig lösning, men under begränsad tid kan digital teknik användas som ett verktyg.

Rektor kan inom ramen för särskilt stöd och åtgärdsprogram (3 kap. 9§) besluta om användning av digital teknik. Särskilt stöd ska ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att uppfylla de betygskriterier eller bedömning av kunskaper som ska uppnås (3 kap. 10 §). Utvärderingen av särskilt stöd i form av användning av skolrobot/VR ska ske i kortare intervall än vad som brukar ske i ett åtgärdsprogram.

Särskild undervisning


För elever med sjukdom eller liknande skäl är 24 kap. 20 § i skollagen tillämpliga. Där framgår att elever som på grund av sjukdom eller liknande skäl inte kan delta i vanligt skolarbete under en längre tid, men som inte vårdas på sjukhus eller en institution som är knuten till ett sjukhus, ska så kallad särskild undervisning anordnas i hemmet eller på annan lämplig plats. Sådan undervisning ska så långt som möjligt motsvara den undervisning som eleven inte kan delta i. Enligt 24 kap 21 § ska särskild undervisning inte ges om den läkare som ansvarar för elevens vård avråder från det och får enbart ges om eleven eller elevens vårdnadshavare samtycker till det. Rektor fattar beslut om särskild undervisning. 


Revisions #6
Skapad 4 april 2024 07:57:56 av Admin
Uppdaterad 21 maj 2024 12:21:20 av Punit Lindgren