Skip to main content

Medskapande demokratiutveckling (2022-2023)

Vi har utforskat bibliotekens traditionella uppdrag kring läsglädje, demokrati och
bildning i kombination med nya metoder. Vi har testat för oss många fler sätt att
bedriva biblioteksverksamhet genom Fixotek och DigidelCenter som ger utrymme
för nya uttryck, eget skapande och digital delaktighet. Genom detta främjar vi
bland annat fantasi, kreativitet, bildning som anges lokalt i kommunens
biblioteksplan likväl som i Unescos Folkbiblioteksmanifest.

Ett enkelt exempel på erfarenheter vi haft visar på att när vi bygger relationer når
vi mycket längre och det ger följdeffekter som ger fler idéer framåt för både
besökare och personal. Svensk biblioteksförenings rapport Unga berättar tar
också upp den stora roll som relationer spelar för unga på bibliotek. Vikten av
relationsbyggande rör förstås inte enbart unga utan är relevant för alla åldrar. Att
bygga relationer och tillit med de som vi kan hjälpa till exempel med sin digitala
delaktighet är också mycket viktigt. Det krävs kontinuitet och långsiktighet för att
bygga tillit i vår verksamhet. Det kan vi fortsätta bygga på genom att internt
utveckla våra roller och leda verksamheten till nya platser och genom att förstärka
personalgruppen under det arbetet. Det kopplar också tydligt till vikten av
medskapande och biblioteket som en möjliggörare, det blir bättre kvalitet och
bredd när fler är delaktiga i det som görs och planeras.

De erfarenheter vi har med oss från tidigare år av verksamhet och Stärkta
biblioteksprojekt hittills kan ta oss vidare inom fler nya sätt att bedriva
biblioteksverksamhet, i ny lokal, på andra platser, med andra metoder, nya
arbetssätt, nya medier. Men vi vill ta reda på mer underlag för behoven i Säters
kommun och få med fler på den vägen.