Skip to main content

Mötesplats på biblioteket (2018-2019)

Stärkta biblioteksprojekt för att utveckla bibliotekets verksamhet till seniorer och personer med åldersrelaterade funktionsnedsättningar. Vi har ökat vår kompetens om äldres förutsättningar att vara delaktiga, med betoning på digital delaktighet.
Fixoteket ska vara generationsöverskridande. I vårt första projekt inom Stärkta bibliotek utvecklade vi vårt Fixotek för seniorer och personer med åldersrelaterad funktionsnedsättning. Vi anställde en gerontolog som projektsamordnare och med sin specifika kompetens hjälpte hon oss att utveckla Fixoteket för målgruppen. Tillsammans med socialbibliotekarien och MIK-bibliotekarien tog de fram digital teknik för seniorer som ska bredda och tillgängliggöra bibliotekets tjänster. Under projekttiden har vi förbättrat vårt samarbete med socialförvaltningen. Vid projektets avslut har målgruppens behov av biblioteket kartlagts och två huvudinriktningar identifierats; biblioteket som mötesplats och digital delaktighet. Spåret om biblioteket som mötesplats plockas upp i ordinarie verksamhet av socialbibliotekarie och biblioteksassistent medan spåret om digital delaktighet fortsätter in i arbetet med DigidelCenter.