Skip to main content

Unga i Fixoteket (2019-2020)

Stärkta biblioteksprojekt för att utveckla bibliotekets verksamhet till unga mellan 13–25 år. Vi har som målsättning att med hjälp av Fixotekets aktiviteter utveckla vår förmåga att attrahera och involvera unga. Barn- och ungdomar är en prioriterad målgrupp och vi behöver deras delaktighet för att fortsätta vara ett relevant, intressant och demokratiserande bibliotek även i framtiden och för nya generationer.
Fixoteket ska vara generationsöverskridande. I vårt andra projekt inom Stärkta bibliotek utvecklar vi vårt Fixotek för unga. Vi har anställt en konstnär som Fixotekarie med fokus på meningsskapande, i projektgruppen igår även barn- och ungdomsbibliotekarien och MIK-bibliotekarien, projektet leds av kultursamordnaren. Genom att utveckla Fixoteket vill vi tillsammans med unga öka deras förmåga att skapa förutsättningar att vara delaktiga i samhället, utveckla den egna kreativiteten, fantasin och drivkraften, att tillgodose sig bildning samt att problematisera och konkretisera medie- och informationskunnighet. Inom detta lägger vi även fokus på att utveckla biblioteksarbetet och Fixoteket tillsammans med unga med funktionsvariationer. I personalgruppen ser vi stora fördelar med att höja vår egen kompetens att anpassa Fixoteket för målgruppen och att hitta tydligare vägar för medskapande tillsammans med målgruppen.